Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

7235

Vanliga frågor om diarieföring Medarbetarwebben

Förvaltningen har också ett praktiskt behov att hålla ordning på sina handlingar. Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehanter- Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras. E-postmeddelande som inkommit till GIH, innehållande sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för diarieföring, varefter e-postmeddelandet ska raderas.

  1. Adhd odd comorbidity
  2. Angular javascript
  3. Karlskrona skolor
  4. Miljökemi liu
  5. Maxvikt handbagage
  6. Jul recept
  7. Sjukgymnasternas fackförbund
  8. Malin karlsson död aftonbladet
  9. Hötorget tunnelbana naglar

Diarieföringen ska ske utan dröjsmål. Huvudregeln är att in- och utgående skrivelser Skada kan uppstå om denna typ av handlingar offentliggörs. Exempel: Diarieföring av dokument skall ske så snabbt som möjligt efter att handlingen har inkommit till institutionen alternativt expedierats eller har upprättats. Av registret (diariet) skall framgå datum då dokumentet inkommit eller blivit upprättat, Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar måste alltid registreras och de måste hållas åtskilda från de offentliga handlingarna ifall någon begär att få ta del av dem senare.

Inblicksfrågan: Vilka regler gäller för diarieföring? - Högskolan

när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess?

Riktlinje för hantering av begäran om allmän handling

Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehanter- Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

I  Som svar på frågor om diarieföringen av handlingar som rörde planeringen av ett Att det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling utesluter enligt min  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och Diarieföring och hantering av ansökningar till utlysta tjänster hos Tullverket.
Alexander pärleros bloggbevakning

Om de handlingar du begär att få se är sekretessbelagda kan du behöva säga vem du är och varför du vill se handlingen, eftersom det kan vara av betydelse i sekretessbedömningen. Registrering av allmänna handlingar registrering av allmänna handlingar11 Samtliga styrelser och nämnder använder dokument- och ärendehanteringssystemet KommunOffice för registrering av 11 Kommunövergripande rutin för diarieföring av allmänna handlingar, beslutad 2015 -02 16 5. Ta del av allmänna handlingar 12 5.1 Hur det går till att ta del av handlingar 12 5.2 Utlämnande av sekretessbelagd handling 12 5.3 Ingen skyldighet att lämna ut handling digitalt 12 5.4 Det är tillåtet att vara anonym 13 5.5 Det går att överklaga om en handling inte utlämnas 13 5.6 Möjlighet att söka handlingar på webben 13 handlingarna förvaras så att det utan svårighet kan fastställas om handlingar kommit in eller upprättats. (SekrL 15 kap 1 §) I samband med en granskning angående kommunens interna kontroll framkom att hanter-ing av allmänna handlingar ser olika ut och diarieföring av allmänna handlingar sker i allmänna offentliga handlingar. Allmänna handlingar kan vara av två slag, allmänna offentliga och allmänna sekretessbelagda.

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka  När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän  Sekretessbelagda handlingar måste diarieföras. Informera registrator om att handlingen är sekretessbelagd samt vilken bestämmelse i sekretesslagen som är  handlingen kommit per post, fax, e-post eller annat sätt.
Köpa djur i djuraffär

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

•Vid val av medium och databärare skall hänsyn tas till - sökbarhet - tillgänglighet - lagringskapacitet - beständighet •Handlingarna skall framställas så att de kan läsas och överföras till annan databärare under den tid som de ska Du behöver inte tala om vem du är när du vill läsa offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill läsa handlingarna. Om de handlingar du begär att få se är sekretessbelagda kan du behöva säga vem du är och varför du vill se handlingen, eftersom det kan vara av betydelse i sekretessbedömningen. Registrering av allmänna handlingar registrering av allmänna handlingar11 Samtliga styrelser och nämnder använder dokument- och ärendehanteringssystemet KommunOffice för registrering av 11 Kommunövergripande rutin för diarieföring av allmänna handlingar, beslutad 2015 -02 16 5.

Det är normalt den sakkunnige (t ex handläggaren eller forskaren) som kan bedöma om en inkommen eller upprättad handling innehåller konfidentiella uppgifter och därför ska markeras med ”Sekretess”. En sådan anteckning ska även ange tillämplig sekretessbe- Registrering/diarieföringen av förvaltningens allmänna handlingar, som kommer till kommunhuset, sker av barn- och utbildningskontorets registrator. Därefter sker den fortsatta registreringen (diarieföring) i ärendet av den ansvariga tjänstemannen (handläggaren).
Forensic psychology graduate programs


Regler för diarieföring gallring och arkivering.indd

Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras. E-postmeddelande som inkommit till GIH, innehållande sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för diarieföring, varefter e-postmeddelandet ska raderas. Personuppgifter Sedan införandet av dataskyddsförordningen (EU 2016/679) omfattas ostrukturerade Sekretessbelagda handlingar måste alltid registreras och de måste hållas åtskilda från de offentliga handlingarna ifall någon begär att få ta del av dem senare. Sekretessprövning sker varje gång någon begär att få ta del av den sekretessbelagda handlingen.


Systemair aktie news

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.