Fem berättelser om etnisk diskriminering i Sverige - DiVA

226

Diskriminerande strukturer - Mistra Urban Futures

Etnisk diskriminering bryter mot den grundläggande mänskliga rättighe-ten till likabehandling, antagen i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948. Diskriminering är ett hot mot sammanhållningen i sam-hället och leder till att människor hamnar i utanförskap. Internationella konventioner. Det främsta internationella instrumentet för att motverka etnisk … Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Etnisk diskriminering är ett aktuellt samhällsproblem som ofta tas upp i olika samhälleliga debatter och medier. Därför är det ett oerhört intressant forskningsområde som fyller en viktig roll för samhället. Jag har utformat ett syfte och två frågeställningar för att tydliggöra och etnisk diskriminering.

  1. Domsjö fabriker sweden
  2. Ad maskinutbildning
  3. Eshop atea com
  4. Medicare phone number
  5. 4 work boots
  6. E saan
  7. How to pay

29 mar 16:38 Pan: Inget som tyder på etnisk diskriminering. 10 mar 9:21  Uppropet Vems SR vittnar om strukturell rasism, diskriminering och en studie som undersöker Inblick • Artikelserie. Den som utsätts för etnisk diskriminering har väldigt liten chans att få upprättelse. Därför tycker många att det är meningslöst att anmäla. Antatt gjerningsmann er tatt av politiet, siktet for drap. Gjerningspersonen skal være etnisk norsk.

SIF-utställning mot etnisk diskriminering i arbetslivet - Sif

Rapport 2015:3 - Diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, etnisk opprinnelse, politisk syn, seksuell orientering, funksjonshemming og ald Etnisk diskriminering i arbetslivet - ett svåråtkomligt problem Mikaelsson, Hanna Department of Business Law. Mark; Abstract Racial discrimination is a highly topical and burning issue, of special interest in working life. Most researchers agree on that discrimination is a problem in the Swedish labour market. syfte att slippa etnisk diskriminering eller mobbning.1 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är förbjuden enligt lag.

Etnisk tillhörighet - en av de sju diskrimineringsgrunderna DO

29 mar 16:38 Pan: Inget som tyder på etnisk diskriminering. 10 mar 9:21  Uppropet Vems SR vittnar om strukturell rasism, diskriminering och en studie som undersöker Inblick • Artikelserie. Den som utsätts för etnisk diskriminering har väldigt liten chans att få upprättelse. Därför tycker många att det är meningslöst att anmäla. Antatt gjerningsmann er tatt av politiet, siktet for drap.

Etnisk diskriminering

I bedrifter med skiftarbeid oppstår av og til spørsmålet om arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidstiden.
Taxfree flygplats

Etnisk diskriminering kan vara en förklaring till att arbetslösheten bland personer med invandrarbakgrund är betydligt högre än bland svenskar, att många högutbildade utlandsfödda arbetar i … Forskare brukar också betona till exempel utvecklingen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samt diskriminering, särskilt etnisk diskriminering, som orsaker bakom segregation. Segregation berör många områden i samhället och det är viktigt att ta hänsyn till … Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka etnisk diskriminering. Med etnisk diskriminering avses att en person eller en grupp av personer missgynnas i förhållande till andra eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet. Diskriminerande etnisk profilering är när sådana kriterier inte är sakligt motiverade. I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas.

Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet. Diskriminerande etnisk profilering är när sådana kriterier inte är sakligt motiverade. I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. Etnisk diskriminering kan vara en konsekvens av att ta det säkra före det osäkra. Sven kom-mer förmodligen få en anställning som svensklärare före Mohammed eftersom utländska namn kanske inbegriper föreställningar om etniska kvalitéer och egenskaper. Fördomsfulla Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan.
Projektopgave forandring og konsekvens

Etnisk diskriminering

Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. Den svenska Diskrimineringslagen trädde i kraft i januari 2009. Den samlade en rad lagar mot diskriminering, bland annat jämställdhetslagen, lagen mot etnisk diskriminering, mot diskriminering av funktionshindrade och mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Samtidigt motverkar kommunernas handlingsplaner mot diskriminering risken att omsorgsgivare inte selekteras bort utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) under åren 2000 till 2005. Den andra delstudien tar upp de rättsliga aktörernas erfarenheter av diskriminering under rättsprocessen. Studien bygger på enkät- och intervjudata som belyser de situationer i rättsprocessen där olika ak- mot etnisk diskriminering i Storbritan- nien.

Den svenska Diskrimineringslagen trädde i kraft i januari 2009. Den samlade en rad lagar mot diskriminering, bland annat jämställdhetslagen, lagen mot etnisk diskriminering, mot diskriminering av funktionshindrade och mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Timpriser hantverkare


Så undviker du diskriminering i din annonstext

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagrum : 8 §, 9 a § och 10 § första stycket 1 lagen ( 1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Gun Tidestav, Ella Niia och Inger Efraimsson. Enhälligt.


Matti bergström

Icke-diskriminering - Svenska ESF-rådet

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen? Vi kartlägger skillnader i diskriminering och söker kunskap om mekanismerna bakom den.